Bấm hình Ảnh trong slide hình không qua lại được. Mong các cao nhân chỉ giáo

Bạn nhấn phím F12 vào mục Console kiểm tra lỗi của css hoặc bật debug = true để check các dòng code nhé.