Bác nào làm web giao hàng không?

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào làm web giao hàng không?
Nguồn: Redirecting...