bác biết plugin nào để hỗ trợ việc khi coppy ảnh bài viết từ web khác về web mình thì khi coppy xog, ảnh đó từ lưu về thư viện ảnh wordpress ko nhỉ

Câu hỏi từ Group FB:
bác biết plugin nào để hỗ trợ việc khi coppy ảnh bài viết từ web khác về web mình
thì khi coppy xog, ảnh đó từ lưu về thư viện ảnh wordpress ko nhỉ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/808119299888963/