Ba phương pháp để hiển thị Thanh bên chính trong Genesis

genesis_do_sidebar()
Để lặp lại nội dung mặc định của thanh bên chính .

genesis_get_sidebar()
Để xuất ra tệp sidebar.php nếu bố cục cho phép .

get_sidebar()
Để bao gồm tệp mẫu sidebar.php.