Ẩn các số không ở cuối trên giá

Tùy chọn hiển thị các số không ở cuối trên giá của bạn đã bị loại bỏ để có lợi cho bộ lọc, kể từ WooCommerce 2.2x.

Nếu bạn muốn ẩn các số không ở cuối trên giá của mình, hãy thêm mã sau vào tệp functions.php của Chủ đề . Sau khi làm điều này, giá của bạn sẽ không hiển thị các số không ở cuối.

/**
 * Trim zeros in price decimals
 **/
 add_filter( 'woocommerce_price_trim_zeros', '__return_true' );