AE cho hỏi có cách nào xoá hình ảnh đã upload lên host mà nó không được sử dụng trên bài viết và sản phẩm không vậy? Đặc biệt là hình ảnh đó đã được tạo ra nhiều size khi sử dụng các plugin tối ưu ảnh như smush chẳng hạn? Thanks

Câu hỏi từ Group FB:
AE cho hỏi có cách nào xoá hình ảnh đã upload lên host mà nó không được sử dụng trên bài viết và sản phẩm không vậy?
Đặc biệt là hình ảnh đó đã được tạo ra nhiều size khi sử dụng các plugin tối ưu ảnh như smush chẳng hạn?
Thanks
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ : AE cho hỏi có cách nào xoá hình ảnh đã upload lên host mà nó không được sử dụng trên bài viết và sản phẩm không vậy