Xóa Thanh bên khỏi Bài đăng trên Blog

Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể xóa thanh bên khỏi bài đăng blog bằng cách sử dụng tùy chọn Bố cục Genesis. Nhưng nếu bạn có hơn 1000 bài đăng và chỉnh sửa từng bài một và thay đổi bố cục thì đó sẽ là quá trình rất khó khăn cho bạn. Vì vậy, tôi đã thực hiện một chỉnh sửa nhanh chóng cho nó. Tôi đã làm điều này theo chương trình. Tôi đã thêm mã sau vào tệp functions.php:

add_action('genesis_meta', 'full_width_blog_post');
function full_width_blog_post(){
if( is_singular('post') ):
//* Force full width content layout
add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', '__genesis_return_full_width_content' );
endif;
}