Xóa phần Call Out Action sau tiêu đề khỏi tất cả các trang bên trong trên Chủ đề Minimum PRO

Bài viết này dành cho tất cả người dùng chủ đề Minimum PRO. Một hộp gọi ra sẽ xuất hiện sau tiêu đề trên tất cả các trang bên trong. Sử dụng thẻ có điều kiện, bạn có thể xóa nó khỏi tất cả các trang bên trong.

Mở tệp functions.php trong Trình chỉnh sửa chủ đề (Bảng điều khiển-> Giao diện-> Trình chỉnh sửa) và tìm hàm này “Minimum_site_tagline”. Bây giờ thay thế mã đầy đủ bằng mã này.

function minimum_site_tagline() {
if( !is_front_page() )
return ;
printf( '<div %s>', genesis_attr( 'site-tagline' ) );
genesis_structural_wrap( 'site-tagline' );
printf( '<div %s>', genesis_attr( 'site-tagline-left' ) );
printf( '<p %s>%s</p>', genesis_attr( 'site-description' ), esc_html( get_bloginfo( 'description' ) ) );
echo '</div>';
printf( '<div %s>', genesis_attr( 'site-tagline-right' ) );
genesis_widget_area( 'site-tagline-right' );
echo '</div>';
genesis_structural_wrap( 'site-tagline', 'close' );
echo '</div>';
}

nếu bạn muốn xóa nó khỏi trang cụ thể thì bạn có thể thay thế dòng này

if( !is_front_page() )

bởi cái này

if( !is_page(45) ) //45 is the page ID