Xóa Bảng chào mừng Gutenberg khỏi Bảng điều khiển

WP 4.9.8 đang hiển thị bảng điều khiển Gutenberg trên trang tổng quan của bạn. Gutenberg là tên mã của trình chỉnh sửa WordPress mới sẽ được phát hành trong WP 5.0. Ngay bây giờ bảng chào mừng này đang tạo ra sự nhầm lẫn cho khách hàng của tôi. Vì vậy, tôi sẽ xóa hoàn toàn nó khỏi Trang tổng quan. Do đó khách hàng của tôi sẽ không nhìn thấy nó. Tôi đã thêm đoạn mã PHP nhỏ này vào tệp functions.php của chủ đề của mình

if( function_exists( 'wp_try_gutenberg_panel' ) ) {
	// Disable gutenberg welcome panel
	remove_action('try_gutenberg_panel', 'wp_try_gutenberg_panel');
}