Xin cách tắt tên tác giả trên bài viết

Câu hỏi:
E xin cách tắt tên tác giả trên bài viết ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | E xin cách tắt tên tác giả trên bài viết ạ