#WPVNHELP Chào mọi người, mọi người cho mình hỏi làm thế nào để thêm thời gian đếm ngược mở bán sản phẩm ạ. Trang sản phẩm có hiện thời gian đếm ngược, khi hết thời gian sẽ bắt đầu cho đặt hàng. Mình xin cảm ơn!

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVNHELP
Chào mọi người, mọi người cho mình hỏi làm thế nào để thêm thời gian đếm ngược mở bán sản phẩm ạ. Trang sản phẩm có hiện thời gian đếm ngược, khi hết thời gian sẽ bắt đầu cho đặt hàng.
Mình xin cảm ơn!
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ : #WPVNHELP Chào mọi người, mọi người cho mình hỏi làm thế nào để thêm thời gian đếm ngược mở bán sản phẩm ạ. Trang sản phẩm có hiện thời gian đếm ngược, khi hết thời gian sẽ bắt đầu cho đặt hàng. Mình xin cảm ơn!