#WPVN_Share ## Mỗi ngày trả lời 1 câu hỏi 👇 # Câu hỏi hôm nay: Làm thế nào để sử dụng Contact Form 7 mà không dùng SMTP ?

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Share

Mỗi ngày trả lời 1 câu hỏi :point_down:

Câu hỏi hôm nay: Làm thế nào để sử dụng Contact Form 7 mà không dùng SMTP ?

Nguồn: Redirecting...