#WPVN_Plugin ## Mỗi ngày 1 plugin miễn phí 🙂 # Xoá hàng loạt sản phẩm bằng 1 cú click (Cẩn thận đi sạch sản phẩm nhé)

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Plugin

Mỗi ngày 1 plugin miễn phí :slightly_smiling_face:

Xoá hàng loạt sản phẩm bằng 1 cú click (Cẩn thận đi sạch sản phẩm nhé)

Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ : #WPVN_Plugin ## Mỗi ngày 1 plugin miễn phí 🙂 # Xoá hàng loạt sản phẩm bằng 1 cú click (Cẩn thận đi sạch sản phẩm nhé)