#WPVN_Plugin Mỗi ngày 1 plugin miễn phí # Thay đổi Admin Menu dễ dàng 🤏

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Plugin

Mỗi ngày 1 plugin miễn phí

Thay đổi Admin Menu dễ dàng :pinching_hand:

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/810445066323053/