#WPVN_Chat Cháy datacenter chứa Plugin WP Rocket và Imagify, cũng may WP Extra không cùng server với bên này 😇

#WPVN_Chat Cháy datacenter chứa Plugin WP Rocket và Imagify, cũng may WP Extra không cùng server với bên này 😇
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Chat
Cháy datacenter chứa Plugin WP Rocket và Imagify, cũng may WP Extra không cùng server với bên này :innocent:

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/743377883029772/