#WPVN_Share # Mặc định khi xuất dữ liệu của WordPress không bao gồm hình ảnh. # Bạn có thể dùng kèm theo plugin này nhé 👇

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Share

Mặc định khi xuất dữ liệu của WordPress không bao gồm hình ảnh.

Bạn có thể dùng kèm theo plugin này nhé :point_down:

Nguồn: Redirecting...