#WPVN_Share # Hôm nay rãnh rỗi nên mình viết App Script chuyển đổi Số thành Chữ trong Google Sheet 👇

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Share

Hôm nay rãnh rỗi nên mình viết App Script chuyển đổi Số thành Chữ trong Google Sheet :point_down:

Nguồn: Redirecting...