#WPVN_Chat Theo báo cáo WordPress Vietnam Team năm 2022, mức lương các bạn trong Group trung bình khoảng 140 triệu/12-24 tháng 🙂

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Chat
Theo báo cáo WordPress Vietnam Team năm 2022, mức lương các bạn trong Group trung bình khoảng 140 triệu/12-24 tháng :slightly_smiling_face:
Nguồn: Redirecting...