#WPVN Ae chú ý, làm web nhưng đừng dính đến 1x 2x 3x nhé. 😑

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN
Ae chú ý, làm web nhưng đừng dính đến 1x 2x 3x nhé. :expressionless:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/778758186158408/