WP_HELP Mình check thấy có thuộc tính css width: 100% ko nhận được bên máy tính MAC dùng Safira. Windows vẫn nhận bình thường, Nhờ anh em tư vấn giúp cách giải quyết với.

Câu hỏi từ Group FB:
WP_HELP

Mình check thấy có thuộc tính css width: 100% ko nhận được bên máy tính MAC dùng Safira. Windows vẫn nhận bình thường, Nhờ anh em tư vấn giúp cách giải quyết với.
Nguồn: Redirecting...