Web em bị lỗi chuyển hướng - Em thay đổi url trong yoast seo chuyển hướng có link về url em vừa chuyển - Em vô url cũ thì bị chuyển hướng tới trang khác mà không phải url em vừa chuyển Bác nào chỉ em với

Web em bị lỗi chuyển hướng - Em thay đổi url trong yoast seo chuyển hướng có link về url em vừa chuyển - Em vô url cũ thì bị chuyển hướng tới trang khác mà không phải url em vừa chuyển Bác nào chỉ em với
0

Câu hỏi từ Group FB:
Web em bị lỗi chuyển hướng

  • Em thay đổi url trong yoast seo chuyển hướng có link về url em vừa chuyển
  • Em vô url cũ thì bị chuyển hướng tới trang khác mà không phải url em vừa chuyển

Bác nào chỉ em với
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/539133680120861/