Web của em đột ngột bị sai mật khẩu, đã vào phpadmin đổi lại... nay tự nhiên lại bị tiếp... không thấy có hiện tựng gì lạ... cho hỏi cao nhân nguyên nhân gì ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Web của em đột ngột bị sai mật khẩu, đã vào phpadmin đổi lại… nay tự nhiên lại bị tiếp… không thấy có hiện tựng gì lạ… cho hỏi cao nhân nguyên nhân gì ạ
Nguồn: Redirecting...