Tự động hoàn thành đơn đặt hàng

Thêm mã vào tệp chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, chẳng hạn như plugin Đoạn mã. Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp chủ đề mẹ của bạn vì mã này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.functions.php functions.php

Bạn cũng có thể thay đổi trạng thái “Đã hoàn thành” thành một trạng thái đơn hàng khác, chẳng hạn như “Đang xử lý”

/**
 * Auto Complete all WooCommerce orders.
 */
add_action( 'woocommerce_thankyou', 'custom_woocommerce_auto_complete_order' );
function custom_woocommerce_auto_complete_order( $order_id ) { 
  if ( ! $order_id ) {
    return;
  }

  $order = wc_get_order( $order_id );
  $order->update_status( 'completed' );
}

Để linh hoạt hơn, chẳng hạn như chỉ tự động hoàn thành các đơn đặt hàng ảo, bạn có thể sử dụng kiểm soát trạng thái Đơn đặt hàng.