trong html dùng đoạn mã gì để lấy được tiêu đề và chuyên mục của bài viết vậy các anh ?

trong html dùng đoạn mã gì để lấy được tiêu đề và chuyên mục của bài viết vậy các anh ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
trong html dùng đoạn mã gì để lấy được tiêu đề và chuyên mục của bài viết vậy các anh ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/717618735605687/