Tiện ích con 3 cột ở chân trang trong Atmosphere Pro

Hướng dẫn này cung cấp các bước để thay đổi khu vực tiện ích chân trang trong Atmosphere Pro sao cho ba tiện ích con xuất hiện cạnh nhau so với mặc định, một.

Bước 1

Trong functions.php , thay đổi

// Add support for 1-column footer widget.
add_theme_support( 'genesis-footer-widgets', 1 );

đến

// Add support for 3-columns footer widgets.
add_theme_support( 'genesis-footer-widgets', 3 );

Bước 2

Trong style.css , hãy thêm phần sau vào phía trên các truy vấn phương tiện:

.footer-widgets .wrap {
	display: grid;
	grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
	gap: 40px;
}

.footer-widgets .wrap::before,
.footer-widgets .wrap::after {
	display: none;
}

@media only screen and (max-width: 800px) {
	.footer-widgets .wrap {
		grid-template-columns: 1fr;
		gap: 60px;
	}
}