Tích hợp Chuyển đổi Nội dung Hình ảnh vào Tiện ích Elementor Accordion

Tôi thêm cột nội dung hình ảnh chuyển đổi ở bên phải của tiện ích Elementor Accordion. Chuyển đổi nội dung hình ảnh có nghĩa là hình ảnh ở bên phải sẽ thay đổi khi bạn nhấp vào tiêu đề Accordion. Hiệu ứng này không có sẵn trong widget Elementor Pro Accordion mặc định. Ngoài ra hiệu ứng này thân thiện với thiết bị di động. Tôi đạt được điều đó với tập lệnh CSS, JS tùy chỉnh nhỏ và tránh các plugin bổ sung. Các chỉnh sửa đơn giản với Elementor Pro.