Thủ thuật Woocommerce – Chuyển tab đánh giá xuống phía dưới sản phẩm

Trước tiên, việc phải làm là loại bỏ vị trí tab “Đánh giá” ( Review ) ra khỏi khung thông tin sản phẩm.

Trong đoạn code này, mình cũng đã loại bỏ cả tab thông tin thêm

Bạn thêm đoạn mã sau đây vào file function.php của theme bạn đang dùng, có thể thêm vào child theme.

add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tabs', 98 );
function woo_remove_product_tabs( $tabs ) {
unset( $tabs['reviews'] ); // Bỏ tab đánh giá
unset( $tabs['additional_information'] ); // Bỏ tab thông tin bổ xung
return $tabs;
}

Còn sau đây là đoạn mã đưa khung đó xuống phía dưới cùng

function woocommerce_template_product_reviews() { woocommerce_get_template( 'single-product-reviews.php' ); } add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_template_product_reviews', 50 );

All done!

Không được admin ơi