Thông báo cho quản trị viên khi tài khoản mới được tạo

Thêm mã này vào tệp chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, chẳng hạn như plugin Đoạn mã. Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp của chủ đề mẹ của bạn , vì mã này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.functions.php functions.php

/**
 * Notify admin when a new customer account is created
 */
add_action( 'woocommerce_created_customer', 'woocommerce_created_customer_admin_notification' );
function woocommerce_created_customer_admin_notification( $customer_id ) {
  wp_send_new_user_notifications( $customer_id, 'admin' );
}