Thiết lập tên miền ảo trên Xampp

Thiết lập tên miền ảo trên Xampp
0

Chào bạn,

Hiện tại có rất nhiều cách thiết lập tên miền ảo nhưng đa phần là thông tin cũ.
Cách thực hiện mới mà @COP chia sẻ chắc chắn sẽ khác và nhanh hơn.

Bước 1: Chỉnh sửa file host bằng phần mềm Hosts File Editor (Bản Portable)

image

Với các tham số (giải thích: vẫn còn giữ localhost nhằm mục đích test các dự án khác)

127.0.0.1  localhost
127.0.0.1  cop.com

Bước 2: Vào Xampp Control Panel -> Apache (httpd.conf) chèn nội dung sau vào cuối dòng:

<VirtualHost *:80>
 DocumentRoot D:/xampp/htdocs/
 ServerName localhost
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
  ServerName cop.com
  DocumentRoot "D:/xampp/htdocs/cop"
  <Directory "D:/xampp/htdocs/cop">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>
 • D: Thư mục lưu trữ Xampp
 • D:/xampp/htdocs/cop : Thư mục dự án

Restart lại Xampp và truy cập thử cop.com trong bài bằng tên miền của bạn nhé.
Chúc bạn thành công. :slight_smile: