Theo bạn, plugin tuỳ biến trường dữ liệu nào tốt nhất ? 😊 Đây là bộ 3 tốt nhất là WP đề xuất: https://wordpress.org/support/article/custom-fields/

Câu hỏi từ Group FB:
Theo bạn, plugin tuỳ biến trường dữ liệu nào tốt nhất ? :blush:
Đây là bộ 3 tốt nhất là WP đề xuất: https://wordpress.org/support/article/custom-fields/
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/804929183541308/