Thêm / sửa đổi các tiểu bang

Thêm mã vào tệp chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, chẳng hạn như plugin Đoạn mã. Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp chủ đề mẹ của bạn vì mã này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.functions.php functions.php

Thêm của riêng bạn hoặc sửa đổi trạng thái giao hàng trong WooCommerce.

Lưu ý: Bạn phải thay thế cả hai trường hợp XX bằng mã quốc gia của mình. Điều này có nghĩa là mỗi id tiểu bang trong mảng phải có mã quốc gia hai chữ cái của bạn trước số bạn gán cho tiểu bang.

/**
 * Add or modify States
 */
add_filter( 'woocommerce_states', 'custom_woocommerce_states' );

function custom_woocommerce_states( $states ) {

  $states['XX'] = array(
    'XX1' => 'State 1', 
    'XX2' => 'State 2'
  );

  return $states;
}