Thêm quốc gia mới vào danh sách quốc gia

Thêm mã này vào tệp chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, chẳng hạn như plugin Đoạn mã. Vui lòng không thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp chủ đề mẹ của bạn vì mã này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.functions.php functions.php

/**
 * Add a new country to countries list
 */
add_filter( 'woocommerce_countries', 'handsome_bearded_guy_add_my_country' );
function handsome_bearded_guy_add_my_country( $countries ) {
 $new_countries = array(
	          'NIRE' => __( 'Northern Ireland', 'woocommerce' ),
	          );

	return array_merge( $countries, $new_countries );
}

add_filter( 'woocommerce_continents', 'handsome_bearded_guy_add_my_country_to_continents' );
function handsome_bearded_guy_add_my_country_to_continents( $continents ) {
	$continents['EU']['countries'][] = 'NIRE';
	return $continents;
}