Thêm Phần Trang chủ 1 và 2 vào tất cả các trang trên Parallax Pro Theme

Bước 1: Thay thế mã của tệp front-page.php hiện tại:

/**
* This file adds the Home Page to the Parallax Pro Theme.
*
* @author StudioPress
* @package Parallax
* @subpackage Customizations
*/
add_action( 'genesis_meta', 'parallax_home_genesis_meta' );
/**
* Add widget support for homepage. If no widgets active, display the default loop.
*
*/
function parallax_home_genesis_meta() {
if ( is_active_sidebar( 'home-section-1' ) || is_active_sidebar( 'home-section-2' ) || is_active_sidebar( 'home-section-3' ) || is_active_sidebar( 'home-section-4' ) || is_active_sidebar( 'home-section-5' ) ) {
//* Add parallax-home body class
add_filter( 'body_class', 'parallax_body_class' );
function parallax_body_class( $classes ) {
$classes[] = 'parallax-home';
return $classes;
}
//* Force full width content layout
add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', '__genesis_return_full_width_content' );
//* Remove primary navigation
remove_action( 'genesis_before_content_sidebar_wrap', 'genesis_do_nav' );
//* Remove breadcrumbs
remove_action( 'genesis_before_loop', 'genesis_do_breadcrumbs');
//* Remove the default Genesis loop
remove_action( 'genesis_loop', 'genesis_do_loop' );
//* Add homepage widgets
add_action( 'genesis_loop', 'parallax_homepage_widgets' );
}
}
//* Add markup for homepage widgets
function parallax_homepage_widgets() {
genesis_widget_area( 'home-section-3', array(
'before' => '<div class="home-odd home-section-3 widget-area"><div class="wrap">',
'after' => '</div></div>',
) );
genesis_widget_area( 'home-section-4', array(
'before' => '<div class="home-even home-section-4 widget-area"><div class="wrap">',
'after' => '</div></div>',
) );
genesis_widget_area( 'home-section-5', array(
'before' => '<div class="home-odd home-section-5 widget-area"><div class="wrap">',
'after' => '</div></div>',
) );
}
genesis();

Bước 2: Mở tệp functions.php của bạn và thêm mã sau vào trong hàm parallax_enqueue_scripts_styles () :

if ( ! wp_is_mobile() ) {
		wp_enqueue_script( 'parallax-script', get_bloginfo( 'stylesheet_directory' ) . '/js/parallax.js', array( 'jquery' ), '1.0.0' );
	}

Vì vậy, đây là mã hoàn chỉnh của hàm parallax_enqueue_scripts_styles () :

function parallax_enqueue_scripts_styles() {
  if ( ! wp_is_mobile() ) {
		wp_enqueue_script( 'parallax-script', get_bloginfo( 'stylesheet_directory' ) . '/js/parallax.js', array( 'jquery' ), '1.0.0' );
	}
	wp_enqueue_script( 'parallax-responsive-menu', get_bloginfo( 'stylesheet_directory' ) . '/js/responsive-menu.js', array( 'jquery' ), '1.0.0' );
	wp_enqueue_style( 'dashicons' );
	wp_enqueue_style( 'parallax-google-fonts', '//fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat|Sorts+Mill+Goudy', array(), CHILD_THEME_VERSION );
}

Cuối cùng thêm mã mới này vào tệp functions.php:

//* Display Home Section 1 and Section 2 to all pages
add_action( 'genesis_after_header', 'parallax_home_section', 7 );
function parallax_home_section() {
if ( ( is_active_sidebar( 'home-section-1' ) || is_active_sidebar( 'home-section-2' ) ) && ( is_singular('page') || is_home() ) ) {
genesis_widget_area( 'home-section-1', array(
'before' => '<div class="home-odd home-section-1 widget-area"><div class="wrap">',
'after' => '</div></div>',
) );
genesis_widget_area( 'home-section-2', array(
'before' => '<div class="home-even home-section-2 widget-area"><div class="wrap">',
'after' => '</div></div>',
) );
}
}

Tất cả đều đã xong. Bây giờ hãy duyệt qua trang web của bạn và Phần Trang chủ 1 & 2 sẽ xuất hiện trên tất cả các trang.