Thêm Menu Diễn đàn trong bbPress như Diễn đàn Studiopress

Bằng 4 bước, tôi tạo menu ở trên cùng trong các trang diễn đàn bbPress

 1. Tạo một khu vực phụ tùng.

 2. Tạo Menu cho diễn đàn bbPress

 3. Đặt vùng widget bằng Hook

 4. Tạo kiểu cho Menu

 5. Tạo vùng phụ tùng

Thêm mã php vào tệp functions.php

genesis_register_sidebar( array(
	'id'     => 'forum-menu',
	'name'    => __( 'Forum Menu Widget', 'busitech' ),
	'description' => __( 'This widget area is for forum menu.', 'busitech' ),
) );
 1. Tạo Menu cho diễn đàn bbPress.

Tạo Menu (Appearance-> Menus) từ trang menu của wordpress. Bây giờ, hãy kéo và thả tiện ích menu tùy chỉnh trong khu vực tiện ích mới này từ trang Giao diện-> Tiện ích.

 1. Đặt khu vực Widget Menu Diễn đàn mới bằng Hook

Gọi hook genesis_entry_header và hiển thị khu vực Widget Menu Diễn đàn bằng cách sử dụng thẻ có điều kiện. Thêm mã vào tệp functions.php của bạn

//* bbPress
if( function_exists('is_bbpress') ): 
add_action('genesis_entry_header', 'forum_menu', 6);
function forum_menu(){
if ( !is_admin() && ( in_array( get_post_type(), array('forum', 'topic', 'reply') ) 
|| bbp_is_search_results() || bbp_is_single_user() ) ){
genesis_widget_area( 'forum-menu', array('before' => '<div class="forum-menu forum-menu-section">','after'=> '</div>') );
}
}
endif;
 1. Tạo kiểu cho Menu

Cuối cùng, tôi thêm CSS và thiết lập thiết kế theo thiết kế trang web của tôi.

.forum-menu-section {
 background: #f2f2f2;
 margin: -32px -32px 30px;
 padding: 8px 32px;
}
.forum-menu-section .menu a:hover,
.forum-menu-section .menu .current-menu-item > a {
 background: #61b0d1;
	color: #fff;
}
.forum-menu-section .menu {
	clear: both;
 font-family: Montserrat;
	font-size: 15px;
	line-height: 1;
	width: 100%;
}
.forum-menu-section .menu-item {
	display: inline-block;
	text-align: left;
}
.forum-menu-section .menu a {
	color: #333;
	display: block;
	padding: 15px 24px;
}