Thêm kiểu xác thực thanh toán cho bên thứ ba hoặc chủ đề tùy chỉnh

Bạn cần thêm CSS này vào tệp chủ đề con của mình hoặc vào phần “CSS bổ sung” của tùy biến của bạn. Vui lòng không thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp chủ đề mẹ của bạn vì mã này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.style.css style.css

.form-row.woocommerce-invalid .chzn-single,
.form-row.woocommerce-invalid .chzn-drop,
.form-row.woocommerce-invalid input.input-text,
.form-row.woocommerce-invalid select {
    border:1px solid red;
}
.form-row.woocommerce-validated .chzn-single,
.form-row.woocommerce-validated .chzn-drop,
.form-row.woocommerce-validated input.input-text,
.form-row.woocommerce-validated select {
    border:1px solid green;
}