Thêm hỗ trợ Danh mục vào Loại bài đăng tùy chỉnh trong WordPress

Khi một CPT được tạo thủ công trong WordPress bằng cách sử dụng hàm register_post_type, nó có thể được liên kết với phân loại danh mục tích hợp thông qua

'taxonomies'          => array( 'category' ),

Khi register_post_type () được xác định mà không hỗ trợ danh mục và đến từ một plugin mà bạn có thể (không nên) sửa đổi, bạn vẫn có thể thêm hỗ trợ danh mục vào CPT bằng cách thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con :

//* Link e4gf_events CPT to categories taxonomy
add_action( 'init', 'sk_add_category_taxonomy_to_events' );
function sk_add_category_taxonomy_to_events() {
	register_taxonomy_for_object_type( 'category', 'e4gf_events' );
}

trong đó e4gf_events là Khóa loại bài đăng. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy điều này bằng cách truy cập trang danh sách CPT trong phần phụ trợ và xem URL.