Thêm hỗ trợ cho WooCommerce trong Genesis

Có plugin Genesis Connect cho WooCommerce nhưng cá nhân tôi thích phương pháp này hơn.

 1. Thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con :
// Declare WooCommerce support for your theme
add_theme_support( 'woocommerce' );
 1. Tạo một tệp có tên woocommerce.php trong thư mục chủ đề con có mã sau:
/**
 * WooCommerce Template
 * 
 * Template used for all WooCommerce views in order to avoid using Genesis Connect
 *
 */
 
//* Add WooCommerce content output
if ( function_exists( 'woocommerce_content' ) ) {
  // Remove standard post content output
  remove_action( 'genesis_loop', 'genesis_do_loop');
  
  // Replace the default Genesis loop with WooCommerce's
  add_action( 'genesis_loop', 'woocommerce_content' );
}
 
genesis();