Thêm hỗ trợ cho các tính năng như liên kết tác giả bài đăng và nhận xét cho Loại bài đăng tùy chỉnh trong Genesis

Với phiên bản hiện tại của Genesis (3.3.1) và Genesis Sample (3.3.0), liên kết bài đăng của tác giả bài đăng sẽ không xuất hiện trong meta mục nhập của tiêu đề đầu vào cho CPTs.

Nếu bạn muốn xuất liên kết tác giả bài đăng sau “by”, chúng tôi cần thêm hỗ trợ cho author CPT.

Đây là hai cách có thể được thực hiện.

Phương pháp 1

trong /wp-content/themes/genesis-sample/config/post-type-supports.php sự thay đổi

return [
	'post' => [
		'genesis-singular-images',
	],
	'page' => [
		'genesis-singular-images',
	],
];

đến

return [
	'post' => [
		'genesis-singular-images',
	],
	'page' => [
		'genesis-singular-images',
	],
	'testimonial' => [
		'author',
	],
];

nơi testimonial là tên của bài tùy loại.

Nếu bạn cũng muốn thêm hỗ trợ cho nhận xét, hãy làm cho nó:

return [
	'post' => [
		'genesis-singular-images',
	],
	'page' => [
		'genesis-singular-images',
	],
	'testimonial' => [
		'author',
		'comments',
	],
];

Lưu ý: Bạn vẫn cần đánh dấu vào “Cho phép nhận xét” trong phần Thảo luận khi chỉnh sửa mục nhập CPT.

Phương pháp 2

Thêm cái này vào functions.php :

add_post_type_support( 'testimonial', 'author' );