Thêm hình đại diện hoặc biểu trưng trước tiêu đề trang web

Thêm hình đại diện của tôi trước tiêu đề trang web

add_action( 'genesis_site_title', 'gd_add_my_avatar', 9 );
function gd_add_my_avatar() {
printf( '<div %s>', genesis_attr( 'my-avatar' ) );
echo get_avatar( 'ENTER YOUR EMAIL ID HERE', 64 );
echo '</div>';
}
Đây là kích thước ảnh đại diện 64 . Bạn sẽ điều chỉnh kích thước ảnh đại diện bằng cách chỉnh sửa giá trị này.

Thêm biểu trưng trang web trước tiêu đề trang web

add_action( 'genesis_site_title', 'gd_add_site_logo', 9 );
function gd_add_site_logo() {
$logo = 'ENTER YOUR LOGO PATH HERE';
printf( '<div %s>', genesis_attr( 'site-logo' ) );
printf( '<a href="%s" title="%s"><img src="%s" alt="%s"/></a>', trailingslashit( home_url() ), esc_attr( get_bloginfo( 'name' ) ), $logo, esc_attr( get_bloginfo( 'name' ) ) ); 
echo '</div>';
}
Lưu ý: Bạn sẽ thêm một số CSS tùy chỉnh trong tệp style.css của mình để có vị trí tốt hơn.