Thay giá Variation vào Main Price

Thay giá Variation vào Main Price
0

Chắc ở đây có nhiều bác gặp phải vấn đề này khi làm việc với Variartion Price vì cách hiển thị khó chịu của nó . Giải pháp ở đây là xóa giá chính của sản phẩm đi và thay thế phần giá sau khi hiển thị Variation vào đó.

Let’s do it :

 • Trước tiên chắc chắn phải remove phần main price bằng 1 đoạn code trong funtion rồi
add_action( 'woocommerce_before_single_product', 'check_variable' ); function check_variable(){ if ( is_product() ) { global $post; $product = wc_get_product( $post->ID ); if ( $product->is_type( 'variable' ) ) { remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_price', 10 );

 • Khoan save file nhé. Tạo thêm phần giá mới và move thằng Variation Price lên nào !
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'custom_wc_template_single_price', 10 );
function custom_wc_template_single_price(){
  global $product;

if($product->is_type('variable')):

  // Main Price
  $prices = array( $product->get_variation_price( 'min', true ), $product->get_variation_price( 'max', true ) );
  $price = $prices[0] !== $prices[1] ? sprintf( __( '%1$s', 'woocommerce' ), wc_price( $prices[0] ) ) : wc_price( $prices[0] );

  // Sale Price
  $prices = array( $product->get_variation_regular_price( 'min', true ), $product->get_variation_regular_price( 'max', true ) );
  sort( $prices );
  $saleprice = $prices[0] !== $prices[1] ? sprintf( __( '%1$s', 'woocommerce' ), wc_price( $prices[0] ) ) : wc_price( $prices[0] );

  if ( $price !== $saleprice && $product->is_on_sale() ) {
    $price = '<del>' . $saleprice . $product->get_price_suffix() . '</del> <ins>' . $price . $product->get_price_suffix() . '</ins>';
  }

  ?>
  <style>
    div.woocommerce-variation-price,
    div.woocommerce-variation-availability,
    div.hidden-variable-price {
      height: 0px !important;
      overflow:hidden;
      position:relative;
      line-height: 0px !important;
      font-size: 0% !important;
    }
  </style>
  <script>
  jQuery(document).ready(function($) {
    $('input.variation_id').change( function(){
      //Correct bug, I put 0
      if( 0 != $('input.variation_id').val()){
        $('p.price').html($('div.woocommerce-variation-price > span.price').html()).append('<p class="availability">'+$('div.woocommerce-variation-availability').html()+'</p>');
        console.log($('input.variation_id').val());
      } else {
        $('p.price').html($('div.hidden-variable-price').html());
        if($('p.availability'))
          $('p.availability').remove();
        console.log('NULL');
      }
    });
  });
  </script>
  <?php

  echo '<p class="price">'.$price.'</p>
  <div class="hidden-variable-price" >'.$price.'</div>';

endif;
}

    }
  }
}
add_filter( 'woocommerce_variation_is_active', 'desactivar_variaciones_sin_stock', 10, 2 );
function desactivar_variaciones_sin_stock( $is_active, $variation ) {
  if ( ! $variation->is_in_stock() ) return false;
  return $is_active;
}

Save và tận hưởng thôi các bác :slight_smile: