Thay đổi văn bản "Beaver Builder" trong thanh quản trị

Đây là đoạn mã PHP đơn giản sẽ thay thế văn bản “Beaver Builder” ở tất cả các vị trí bằng văn bản tùy chỉnh của bạn.

Đặt mã PHP sau vào tệp functions.php của chủ đề của bạn. Tôi sử dụng văn bản tùy chỉnh “Paul Builder” trong mã. Bạn sẽ thay thế nó bằng cái của bạn.

add_filter( 'gettext', 'paulc_change_bb_admin_text', 20, 3 );
function paulc_change_bb_admin_text( $translated_text, $text, $domain ) {
  if ( 'fl-builder' == $domain ) {
    switch ( $translated_text ) {
      case 'Beaver Builder' :
        $translated_text = __( 'Paul Builder', $domain );
        break;
    }
  }
  return $translated_text;
}