Thay đổi số lượng sản phẩm đầu ra có liên quan

Thêm mã vào tệp chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, chẳng hạn như plugin Đoạn mã. Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp chủ đề mẹ của bạn vì mã này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.functions.php functions.php

Xin lưu ý rằng nó không hoạt động cho tất cả các chủ đề do cách chúng được mã hóa.

/**
 * Change number of related products output
 */ 
function woo_related_products_limit() {
  global $product;
	
	$args['posts_per_page'] = 6;
	return $args;
}
add_filter( 'woocommerce_output_related_products_args', 'jk_related_products_args', 20 );
  function jk_related_products_args( $args ) {
	$args['posts_per_page'] = 4; // 4 related products
	$args['columns'] = 2; // arranged in 2 columns
	return $args;
}