Thay đổi hình ảnh trình giữ chỗ

Hình ảnh trình giữ chỗ hiện có thể được đặt tại: WooCommerce> Cài đặt> Sản phẩm kể từ phiên bản 3.5x.

Thông tin thêm tại: Định cấu hình Cài đặt WooCommerce.

WooCommerce 3.4x hoặc cũ hơn

Thêm mã vào tệp chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, chẳng hạn như plugin Đoạn mã. Tránh thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp chủ đề mẹ của bạn vì mã này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.functions.php functions.php

/**
 * Change the placeholder image
 */
add_filter('woocommerce_placeholder_img_src', 'custom_woocommerce_placeholder_img_src');

function custom_woocommerce_placeholder_img_src( $src ) {
	$upload_dir = wp_upload_dir();
	$uploads = untrailingslashit( $upload_dir['baseurl'] );
	// replace with path to your image
	$src = $uploads . '/2012/07/thumb1.jpg';
	 
	return $src;
}