Tắt Email Thông báo Đơn hàng Đã Hoàn thành

Ba cách để bạn có thể tắt email thông báo trạng thái đơn hàng ĐÃ HOÀN THÀNH trên cửa hàng WooCommerce của mình.

Phương pháp 1: Qua Trang cài đặt WooCommerce

Bạn có thể dễ dàng tắt tùy chọn từ trang Cài đặt WooCommerce.
  1. Đăng nhập vào bảng điều khiển của bạn
  2. Điều hướng đến WooCommerce -> trang Cài đặt
  3. Nhấp vào tab Email
  4. Nhấp vào nút Quản lý của hàng Đơn hàng đã hoàn thành
  5. Tắt hộp kiểm Bật thông báo email này
  6. Nhấp chuột vào Lưu thay đổi nút

Phương pháp 2: Qua WooCommerce Hook

Bạn cũng có thể tắt thông báo qua móc WooCommerce. Bạn sẽ viết mã vào tệp functions.php của chủ đề hoặc tệp plugin tùy chỉnh của bạn.
/**
 * Disabling the completed order notification.
 * 
 * @copyright 2019 PaulChimnoy.com
 * @author Paul Chinmoy
 */
add_action( 'woocommerce_email', 'paulc_disable_completed_order_email' );
function paulc_disable_completed_order_email( $email_class ) {
	// Completed order emails
	remove_action( 'woocommerce_order_status_completed_notification', array( $email_class->emails['WC_Email_Customer_Completed_Order'], 'trigger' ) );
}

Phương pháp 3: Qua Bộ lọc WooCommerce

Bạn cũng có thể tắt thông báo qua bộ lọc WooCommerce. Bạn sẽ viết mã vào tệp functions.php của chủ đề hoặc tệp plugin tùy chỉnh của bạn.
/**
 * Disabling the completed order notification.
 * 
 * @copyright 2019 PaulChimnoy.com
 * @author Paul Chinmoy
 */
add_filter( 'woocommerce_email_enabled_customer_completed_order', '__return_false' );