Tắt chức năng có thể sắp xếp cho các thuộc tính sản phẩm tại Trang tổng quan

Tôi đã thử đoạn mã PHP này và thêm vào tệp functions.php của chủ đề đang hoạt động của mình.

add_action( 'admin_footer', function(){
$screen = get_current_screen();
$screen_id = $screen ? $screen->id : '';
if ( ! in_array( $screen_id, array( 'product', 'edit-product' ) ) )
return;
?>
<script type="text/javascript">
jQuery( function( $ ) {
$( function() {
// Disabled attribute ordering.
$( '.product_attributes' ).sortable({
items: '.woocommerce_attribute',
disabled: true
});
$( '.woocommerce_attribute h3 .sort' ).css('display', 'none');
});
});
</script>
<?php
}, 999);