Tạo tiện ích con 5 cột ở chân trang

Đầu tiên, mở tệp functions.php trên trình chỉnh sửa Chủ đề (Dashboard-> Appearance-> Editor) hoặc tải tệp xuống qua FTP / File Manager và mở nó trên Notepad + hoặc bất kỳ trình chỉnh sửa PHP nào. Trong các chủ đề tối đa, bạn sẽ nhận được dòng này

add_theme_support( 'genesis-footer-widgets', 3 );

Thay đổi giá trị 3 thành 5.

Nếu chủ đề của bạn không hỗ trợ các tiện ích chân trang thì hãy thêm dòng này vào tệp

add_theme_support( 'genesis-footer-widgets', 5 );

Bây giờ bạn cần sửa đổi tệp style.css.

.footer-widgets-1,
.footer-widgets-2,
.footer-widgets-3,
.footer-widgets-4,
.footer-widgets-5 {
  width: 18%;
  float: left;
  margin-left: 2.5%;
}
.footer-widgets-1 {
  margin-left: 0px;
}
@media only screen and (max-width: 767px) {
 .footer-widgets-1,
 .footer-widgets-2,
 .footer-widgets-3,
 .footer-widgets-4,
 .footer-widgets-5 {
   width: 100%;
   float: none;
   margin-left: 0;
 }
}