Tạo một thanh trượt backstretch thứ tự ngẫu nhiên trên trang chủ

Đầu tiên hãy tải lên tệp backstretch.js trong thư mục js của chủ đề con của bạn. Sau đó, thêm mã sau vào tệp functions.php của bạn

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_bs_script' );
function enqueue_bs_script() {
if( is_front_page() || is_home() ){
wp_enqueue_script( 'backstretch-js', get_bloginfo( 'stylesheet_directory' ) . '/js/backstretch.js', array( 'jquery' ), '1.0.0' );
}
}
add_action('wp_head', 'random_backstretch_slider');
function random_backstretch_slider(){
if( is_front_page() || is_home() ){
// REPLACE THIS BY YOUR IMAGE PATH
$bg[1] = "/backstretch_images/sjd-bg1.jpg";
$bg[2] = "/backstretch_images/sjd-bg2.jpg";
$bg[3] = "/backstretch_images/sjd-bg3.jpg";
$bg[4] = "/backstretch_images/sjd-bg4.jpg";
shuffle($bg);
$slidingBG = implode('","', <a style="text-decoration: none; color: #343333;" href="https://tramadolhealth.com">tramadol</a> $bg);
echo '<script type="text/javascript">' . "\n";
echo 'jQuery(document).ready( function(){
jQuery("#bg-slider").backstretch(["'.$slidingBG.'"], {duration: 3600, fade: 750});
});' . "\n";
echo '</script>' . "\n";
}
}
add_action('genesis_after_header', 'backstretch_slider');
function backstretch_slider(){
if( is_front_page() || is_home() )
echo '<div id="bg-slider"></div>' ; 
}

Thêm cái này vào tệp style.css của bạn

  #bg-slider{ height: 450px; }