Tạo các vùng tiện ích con trùng lặp ở chân trang

Hướng dẫn này sử dụng Plugin Genesis Widget Areas Generator. Sử dụng plugin này, tôi đang tạo ba khu vực widget chân trang phụ:

Sau khi lưu chi tiết các khu vực widget, bạn sẽ nhận được 3 sidebar này tại trang Appearance -> Widgets . Thêm tiện ích liên quan đến trang web ở đó. Bây giờ hãy làm mới trang web của bạn. Ba khu vực widget mới sẽ nằm phía trên các khu vực widget footer.