Tạo bài viết mới không được, xin các cao nhân chỉ giáo

Tôi vào viết bài
Nhập tiêu đề, nội dung xong nhấn Đăng
Thì nó XOÁ MẤT TIÊU ĐỀ, không đăng được và hiện như hình.

MONG ĐƯỢC CHỈ GIÁO

Bác bật debug lên sẽ hiển thị chi tiết lỗi nhé