Tải miền văn bản

Với chức năng này, bạn thực hiện bước đầu tiên để cung cấp chủ đề của mình để dịch.Tốt nhất nên gọi hàm này từ bên trong action hook, tức là sau khi các hành động thiết lập, đăng ký và khởi tạo chủ đề của bạn đã chạy.after_setup_theme()
function butter_setup(){

// This is where you would add support for theme features like
// post formats, feed links, etc

// …

// Make theme available for translation.
load_theme_textdomain(‘butter’, get_template_directory() . ‘/languages’);
}
add_action(‘after_setup_theme’, ‘butter_setup’);


Bây giờ hãy thêm một thư mục có tên ‘ngôn ngữ’ vào thư mục chủ đề của bạn.